Section subtitle

About Us

Sản phẩm phát triển từ năm 2007, chính thức ra sản phẩm thương mại từ năm 2012

Văn phòng SHPT

Công ty phần mềm SHPT được thành lập từ năm 2012

SHPT đồng hành cùng kỷ nguyên số

SHPT đồng hành cùng kỷ nguyên số trong chăm sóc sức khỏe

Some Fun Facts about our agency?
10
Năm hình thành và phát triển
60
Bệnh viện + Phòng khám
90 %
Hài lòng
100 %
Cải tiến liên tục